جهش به محتوا
ورود کاربران

نمایندگی هاست

یقین داریم نمایندگی هاست انتخاب شماست:

اکانت نامحدود: هیچ محدودیتی در تعداد اکانت قابل ایجاد وجود ندارد.

پشتیبانی ویژه: شما به عنوان نماینده دارای خدمات پشتیبانی و پشتیبان اختصاصی هستید.

قابلیت Oversell: هیچ‌گونه محدودیتی در فروش پلان‌های تعریف شده خود ندارید.

بکاپ‌گیری و ریستور سریع: سرویس ویژه بکاپ‌گیری و ریستور سریع در اختیار شماست.

لطفاً موقعیت میزبانی سرویس نمایندگی را جهت خرید انتخاب نمایید.

Reseller-RLI-1

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RLI-2

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RLI-3

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۱۵۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RLI-4

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RLI-5

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۳۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-IR-A

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۴۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-IR-B

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۵ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۸۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-IR-C

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-IR-D

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-IR-E

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۳۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۸۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

Reseller-RL-1

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۴۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RL-2

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۸۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RL-3

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RL-4

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RL-5

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۴۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۸۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RW-1

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RW-2

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۱۵۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RW-3

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RW-4

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSLرایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

Reseller-RW-5

 • ماهیانه

۱۶.۶% تخفیف خرید سالیانه

 • فضای دیسک ۱۰۰ گیگابایت

 • گواهینامه SSL رایگان

 • تعداد اکانت نامحدود

 • بکاپ گیری دوبار در هفته

 • آپلینک سرور Gbps 1

 • پشتیبانی VIP نمایندگان

 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه

 • امکان ارتقا

  مقایسه سرویس‌های نمایندگی

  مقایسه سرویس های نمایندگی

  مقایسه سرویس‌های نمایندگی

  RLI-1
  RLI-2
  RLI-3
  RLI-4
  RLI-5

  سرویس‌های نمایندگی را با این امکانات بخواهید

  • کنترل پنل حرفه‌‌ای هاست

   شما دسترسی کامل مدیریت اکانت کاربران خود بر روی Cpanel یا Plesk را خواهید داشت.

  • DNS اختصاصی رایگان

   ساخت هر تعداد دی‌ان‌اس اختصاصی برای شما رایگان است.

  • حفظ برند اختصاصی شما

   برند خود را حفظ کنید، نمایندگی هاست به‌صوت white label ارائه خواهد شد.

  • SSL رایگان

   کاربران شما امکان فعال کردن SSL رایگان حتی از نوع wildcard را خواهند داشت.

  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   در تمام مدت شبانه‌روز پشتیبان اختصاصی شما پاسخگوی حل مشکلات خواهد بود.

  • ارائه سرویس DDOS Protection

   ما ۹۹.۵ درصد اتک‌های شما را تا حجم ۲ ترابیت بر ثانیه مهار می‌کنیم.

  تنها سرویس‌دهنده با Disaster Recovery کامل زیرساخت در ایران

  طی سال‌های گذشته خطراتی نظیر آتش‌سوزی در دیتاسنتر و نفوذ به زیرساخت سرویس‌دهندگان میزبانی و ریسک‌های متعدد حذف اطلاعات، اهمیت وجود سرویس Disaster Recovery را دوچندان کرده است، هزینه‌های بالای راه‌اندازی شبکه آفلاین بکاپ و مشکلات تکنیکی، شرکت‌های هاستینگ را به این سمت سوق می‌دهد که وظیفه بکاپ‌گیری را به مشتری نهایی خود واگذار نمایند.
  ما عمیقا درک می‌کنیم عدم وجود بکاپ می‌تواند در مواردی به نابودی کسب‌وکار منجر شود. مارال هاست علاوه بر ایجاد بکاپ های متعدد در لایه‌های نرم‌افزار، سیستم‌عامل، سخت‌افزار، مجازی ساز و Storage، از کلیه داده‌ها هر ۱۲ ساعت یک بار خارج از دیتاسنتر میزبان اصلی بکاپ‌گیری می‌نماید. این بکاپ آفلاین اطمینان‌بخش حوادث غیرمترقبه و تضمین‌کننده ادامه حیات تجارت آنلاین شما خواهد بود.

  از ویژگی‌های مهم سرویس Disaster Recovery می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال بکاپ به خارج از دیتاسنتر میزبان
  • ارائه سرویس بدون هزینه مجزا
  • سرعت بالای بازگردانی سرویس در موقع لزوم
  نمایندگی سرور اختصاصی

  سرور اختصاصی

  کاملا مدیریت شده و ارائه فضای بکاپ رایگان


  بدون نگرانی از مشکلات فنی تنها به فکر پیشبرد کسب‌وکار خود باشید
  نمایندگی ثبت دامنه

  ثبت دامنه

  ارائه بهترین قیمت ثبت دامنه در ایران


  بدون نگرانی از تحریم و یا پرداخت قیمت بالا، دامنه خود را با مارال هاست ثبت و مدیریت کنید.

  نمایندگی هاستینگ

  راه اندازی هاستینگ بدون نیاز به دانش فنی

  سرویس نمایندگی مارال هاست با ویژگی white table، ارائه DNS اختصاصی برای دامنه اصلی شما، قابلیت ساخت پکیج سفارشی به حفظ برند شخصی شما کمک می‌کند و می‌توانید سرویس‌های هاستینگ را با برند خودتان داشته باشید.

  همچنین با ارائه پشتیبانی VIP روی سرویس نمایندگی، درخواست‌های شما با اولویت پیگیری خواهند شد.
  نمایندگی هاست و آنتی تحریم

  آنتی تحریم

  ما با محدودیت‌های سرویس‌های میزبانی ایران آشنا هستیم و به همین دلیل به واسطه سیستم آنتی تحریم به‌راحتی وب‌سایت و یا API تحریم شده بر روی سرور در دسترس شماست.

  نمایندگی هاست همراه با WHMCS رایگان

  WHMCS رایگان

  در صورت تمایل و نیاز شما مارال هاست سامانه مدیریت مشتریان whmcs را با یک قالب حرفه‌ای به‌صورت کاملا رایگان برای شما فعال خواهد کرد.

  نمایندگی هاست همراه با انتقال رایگان هاست

  انتقال رایگان هاست

  تمام اکانت‌های سرویس نمایندگی شما از هاستینگ قبلی را به‌صورت کاملا رایگان و بدون قطعی برای شما منتقل خواهیم کرد.

  مدیریت همزمان چند هاست

  هاست نمایندگی برای مدیریت هم‌زمان چند هاست در یک پنل مدیریتی

  مدیریت همزمان چند هاست

  تمامی پلان‌های نمایندگی شامل:

  منابع ایزوله

  هر هاست به‌صورت یک هاست ایزوله درنظر گرفته می‌شود و در صورت نفوذ از طریق اسکریپت فقط همان هاست آلوده می‌شود و برای سایر هاست‌ها مشکل امنیتی رخ نخواهد داد.

  کنترل منابع مصرفی هر اکانت

  با دسترسی نمایندگی امکان تعریف پکیج سفارشی خواهید داشت و می‌توانید منابع مصرفی هر اکانت مانند فضای دیسک، پهنای باند، ایمیل، دیتابیس و… را مدیریت نمایید.

  دیتاسنترهای قدرتمند

  تمامی سرویس‌های مارال هاست در مجهزترین و به‌روزترین دیتاسنترهای ایران و جهان میزبانی می‌شوند.

  ارائه SLA

  مارال هاست آپتایم سرویس‌های خود را تضمین می‌نماید و در غیر این صورت می‌توانید طبق قرارداد SLA خسارت دریافت نمایید.

  سوال‌های متداول