جهش به محتوا
ورود کاربران

ثبت دامنه

ثبت دامنه اولین مرحله آغاز راه‌اندازی وب‌سایت شماست، انتخاب صحیح نام دامنه متناسب با برند شما، اصلی بسیار مهم در موفقیت شماست.

دامنه دلخواه خود را بیابید...


جست و جو را آغاز کنید

جدول تعرفه ثبت ،تمدید و انتقال دامنه


تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

آخرین تخفیف ها را در جدول زیر دنبال کنید.
قیمت ثبت
قیمت تمدید
قیمت انتقال

.abogado

۳,۴۵۸,۰۰۰ ۳,۴۵۸,۰۰۰
۳,۴۵۸,۰۰۰
۳,۴۵۸,۰۰۰

.ac

۳,۸۰۴,۰۰۰ ۳,۸۰۴,۰۰۰
۳,۸۰۴,۰۰۰
۳,۸۰۴,۰۰۰

.ac.ir

۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۴,۰۰۰
۴,۰۰۰

.academy

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۴۰۳,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.accountant

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.accountants

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.actor

۲,۵۰۴,۰۰۰ ۲,۵۰۴,۰۰۰
۲,۵۰۴,۰۰۰
۲,۵۰۴,۰۰۰

.adult

۹,۵۵۵,۰۰۰ ۹,۵۵۵,۰۰۰
۹,۵۵۵,۰۰۰
۹,۵۵۵,۰۰۰

.ae

۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۸,۲۳۵,۰۰۰
۹,۵۵۵,۰۰۰

.aero

۴,۳۲۳,۰۰۰ ۴,۳۲۳,۰۰۰
۴,۳۲۳,۰۰۰
۴,۳۲۳,۰۰۰

.af

۶,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰

.africa

۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰

.ag

۷,۰۴۴,۰۰۰ ۷,۰۴۴,۰۰۰
۷,۰۴۴,۰۰۰
۷,۰۴۴,۰۰۰

.agency

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.airforce

۳,۰۰۳,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰

.alsace

۵,۲۷۸,۰۰۰ ۵,۲۷۸,۰۰۰
۵,۲۷۸,۰۰۰
۵,۲۷۸,۰۰۰

.am

۷,۲۸۰,۰۰۰ ۷,۲۸۰,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰
۵,۲۷۸,۰۰۰

.amsterdam

۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۴,۳۶۸,۰۰۰
۴,۳۶۸,۰۰۰

.apartments

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.app

۱,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۱,۵۹۳,۰۰۰
۱,۲۷۴,۰۰۰

.archi

۴,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰
۴,۵۱۵,۰۰۰
۴,۵۱۵,۰۰۰

.army

۳,۰۰۳,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰

.art

۸۴۶,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰

.as

۱۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۱۵,۴۷۰,۰۰۰

.asia

۲,۵۱۲,۰۰۰ ۲,۵۱۲,۰۰۰
۲,۵۱۲,۰۰۰
۲,۵۱۲,۰۰۰

.associates

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.at

۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰

.attorney

۴,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰

.auction

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.audio

۹,۷۷۴,۰۰۰ ۹,۷۷۴,۰۰۰
۹,۷۷۴,۰۰۰
۹,۷۷۴,۰۰۰

.band

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.bar

۴,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰

.barcelona

۷,۰۹۸,۰۰۰ ۷,۰۹۸,۰۰۰
۷,۰۹۸,۰۰۰
۷,۰۹۸,۰۰۰

.bargains

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.bayern

۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۱۲,۰۰۰
۲,۲۱۲,۰۰۰
۲,۲۱۲,۰۰۰

.be

۱,۵۴۷,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۰۰۰
۱,۵۴۷,۰۰۰
۱,۵۴۷,۰۰۰

.beer

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.berlin

۳,۳۱۷,۰۰۰ ۳,۳۱۷,۰۰۰
۳,۳۱۷,۰۰۰
۳,۳۱۷,۰۰۰

.best

۱,۵۵۷,۰۰۰ ۱,۵۵۷,۰۰۰
۱,۵۵۷,۰۰۰
۱,۵۵۷,۰۰۰

.bet

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.bid

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.bike

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.bingo

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.bio

۴,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰
۴,۵۱۵,۰۰۰
۴,۵۱۵,۰۰۰

.biz

۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۱۸۳,۰۰۰
۱,۱۸۳,۰۰۰
۱,۱۸۳,۰۰۰

.black

۳,۵۱۲,۰۰۰ ۳,۵۱۲,۰۰۰
۳,۵۱۲,۰۰۰
۳,۵۱۲,۰۰۰

.blackfriday

۹,۷۷۴,۰۰۰ ۹,۷۷۴,۰۰۰
۹,۷۷۴,۰۰۰
۹,۷۷۴,۰۰۰

.blog

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.blue

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.boutique

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.brussels

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.build

۴,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰

.builders

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.business

۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰

.buzz

۲,۵۳۹,۰۰۰ ۲,۵۳۹,۰۰۰
۲,۵۳۹,۰۰۰
۲,۵۳۹,۰۰۰

.bz

۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۵۹۷,۰۰۰
۱,۵۹۷,۰۰۰
۱,۵۹۷,۰۰۰

.bzh

۵,۹۱۵,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰

.ca

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۵۷۷,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.cab

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cafe

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cam

۱,۶۸۴,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰

.camera

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.camp

۳,۴۰۱,۰۰۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰

.capetown

۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰

.capital

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.cards

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.care

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.careers

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.casa

۷۳۸,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰
۷۳۸,۰۰۰
۷۳۸,۰۰۰

.cash

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cat

۲,۶۳۹,۰۰۰ ۲,۶۳۹,۰۰۰
۲,۶۳۹,۰۰۰
۲,۶۳۹,۰۰۰

.catering

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cc

۷۵۲,۰۰۰ ۷۵۲,۰۰۰
۷۵۲,۰۰۰
۷۵۲,۰۰۰

.cd

۶,۸۲۵,۰۰۰ ۶,۸۲۵,۰۰۰
۶,۸۲۵,۰۰۰
۶,۸۲۵,۰۰۰

.center

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۴۹۲,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.ceo

۷,۲۶۲,۰۰۰ ۷,۲۶۲,۰۰۰
۷,۲۶۲,۰۰۰
۷,۲۶۲,۰۰۰

.ch

۵۱۲,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰

.chat

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cheap

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.christmas

۲,۹۳۳,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۰۰۰
۲,۹۳۳,۰۰۰
۲,۹۳۳,۰۰۰

.church

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.city

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.cl

۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.claims

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.cleaning

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.click

۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰

.clinic

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.clothing

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cloud

۱,۸۶۶,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۰۰۰
۱,۸۶۶,۰۰۰
۱,۸۶۶,۰۰۰

.club

۱,۱۳۸,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
۱,۱۳۸,۰۰۰
۱,۱۳۸,۰۰۰

.cm

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰,۹۲۰,۰۰۰

.co

۲,۲۱۸,۰۰۰ ۲,۲۱۸,۰۰۰
۲,۵۷۳,۰۰۰
۲,۲۱۸,۰۰۰

.co.com

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.co.ir

۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰

.co.uk

۸۴۲,۰۰۰ ۸۴۲,۰۰۰
۸۴۲,۰۰۰
۸۴۲,۰۰۰

.coach

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.codes

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.coffee

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.college

۴,۲۲۷,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰

.cologne

۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۱,۳۴۴,۰۰۰
۱,۳۴۴,۰۰۰

.com

۵۹۹,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰

.community

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.company

۷۶۹,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
۷۶۹,۰۰۰
۷۶۹,۰۰۰

.computer

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.condos

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.construction

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.consulting

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.contractors

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.cooking

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.cool

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.coop

۸,۶۴۵,۰۰۰ ۸,۶۴۵,۰۰۰
۸,۶۴۵,۰۰۰
۸,۶۴۵,۰۰۰

.corsica

۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰

.country

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.coupons

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.courses

۲,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰

.credit

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.creditcard

۹,۲۹۸,۰۰۰ ۹,۲۹۸,۰۰۰
۹,۲۹۸,۰۰۰
۹,۲۹۸,۰۰۰

.cricket

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.cruises

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.cx

۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۱,۴۰۹,۰۰۰
۱,۴۰۹,۰۰۰

.cymru

۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰

.cz

۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۱,۰۱۷,۰۰۰
۱,۰۱۷,۰۰۰

.dance

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.date

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.dating

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.de

۴۱۸,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰
۳۱۱,۰۰۰
۳۱۱,۰۰۰

.deals

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.degree

۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۳,۰۲۴,۰۰۰
۳,۰۲۴,۰۰۰

.delivery

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.democrat

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.dental

۴,۱۴۱,۰۰۰ ۴,۱۴۱,۰۰۰
۴,۱۴۱,۰۰۰
۴,۱۴۱,۰۰۰

.dentist

۴,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰

.desi

۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰
۱,۲۴۵,۰۰۰
۱,۲۴۵,۰۰۰

.design

۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰

.dev

۱,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰

.diamonds

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.digital

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.direct

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.directory

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.discount

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.dk

۷۴۸,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰

.doctor

۶,۱۰۸,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.dog

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.domains

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.download

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.durban

۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰

.earth

۲,۱۶۶,۰۰۰ ۲,۱۶۶,۰۰۰
۲,۱۶۶,۰۰۰
۲,۱۶۶,۰۰۰

.ec

۷,۲۸۰,۰۰۰ ۷,۲۸۰,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰

.education

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.email

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.energy

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.engineer

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.engineering

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.enterprises

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.equipment

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.estate

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.eu

۴۴۳,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰

.events

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.exchange

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.expert

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.exposed

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.express

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.fail

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.faith

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.family

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.fans

۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰

.farm

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.fashion

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.feedback

۲,۱۸۴,۰۰۰ ۲,۱۸۴,۰۰۰
۲,۱۸۴,۰۰۰
۲,۱۸۴,۰۰۰

.fi

۹۹۶,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰
۹۹۶,۰۰۰
۹۹۶,۰۰۰

.film

۸,۲۱۸,۰۰۰ ۸,۲۱۸,۰۰۰
۸,۲۱۸,۰۰۰
۸,۲۱۸,۰۰۰

.finance

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.financial

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.fish

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.fishing

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.fit

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.fitness

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.flights

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.florist

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.fm

۷,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۹۹۲,۰۰۰
۷,۹۹۲,۰۰۰
۷,۹۹۲,۰۰۰

.football

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.forsale

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.foundation

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.frl

۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۴,۳۶۸,۰۰۰
۴,۳۶۸,۰۰۰

.fun

۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۱,۴۰۹,۰۰۰
۱,۴۰۹,۰۰۰

.fund

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.furniture

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.futbol

۸۰۳,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰
۸۰۳,۰۰۰
۸۰۳,۰۰۰

.fyi

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.games

۱,۳۹۴,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۱,۳۹۴,۰۰۰
۱,۳۹۴,۰۰۰

.garden

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.gd

۲,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰

.gg

۸,۱۹۰,۰۰۰ ۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰

.gift

۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
۱,۲۵۳,۰۰۰
۱,۲۵۳,۰۰۰

.gifts

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.gives

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.gl

۵,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.glass

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.global

۴,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰

.gmbh

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.gold

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.golf

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.gr

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.graphics

۱,۹۵۷,۰۰۰ ۱,۹۵۷,۰۰۰
۱,۹۵۷,۰۰۰
۱,۹۵۷,۰۰۰

.gratis

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.green

۴,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰

.gripe

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.group

۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۱,۱۵۳,۰۰۰
۱,۱۵۳,۰۰۰

.gs

۴,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰

.guide

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.guru

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.gy

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.hamburg

۳,۳۱۷,۰۰۰ ۳,۳۱۷,۰۰۰
۳,۳۱۷,۰۰۰
۳,۳۱۷,۰۰۰

.haus

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.healthcare

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.help

۱,۹۵۵,۰۰۰ ۱,۹۵۵,۰۰۰
۱,۹۵۵,۰۰۰
۱,۹۵۵,۰۰۰

.hk

۴,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰

.hm

۷,۷۳۵,۰۰۰ ۷,۷۳۵,۰۰۰
۷,۷۳۵,۰۰۰
۷,۷۳۵,۰۰۰

.hn

۸,۹۱۸,۰۰۰ ۸,۹۱۸,۰۰۰
۸,۹۱۸,۰۰۰
۸,۹۱۸,۰۰۰

.hockey

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.holdings

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.holiday

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.horse

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.hospital

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.host

۶,۱۰۵,۰۰۰ ۶,۱۰۵,۰۰۰
۶,۱۰۵,۰۰۰
۶,۱۰۵,۰۰۰

.house

۲,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰

.how

۲,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۷۶۷,۰۰۰
۲,۷۶۷,۰۰۰
۲,۷۶۷,۰۰۰

.ht

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۲,۷۶۷,۰۰۰

.hu

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰

.im

۸۹۳,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۸۹۳,۰۰۰
۸۹۳,۰۰۰

.immo

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.immobilien

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.in

۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱,۰۰۱,۰۰۰
۱,۰۰۱,۰۰۰

.industries

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.info

۱,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۰۰۰
۲,۳۴۲,۰۰۰
۱,۴۹۷,۰۰۰

.ink

۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰

.institute

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.insure

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.international

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.investments

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.io

۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۴,۸۲۴,۰۰۰
۴,۳۶۸,۰۰۰

.ir

۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰

.irish

۹۹۲,۰۰۰ ۹۹۲,۰۰۰
۹۹۲,۰۰۰
۹۹۲,۰۰۰

.is

۷,۲۸۰,۰۰۰ ۷,۲۸۰,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰
۹۹۲,۰۰۰

.ist

۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰

.istanbul

۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰

.it

۵۰۶,۰۰۰ ۵۰۶,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
۵۰۶,۰۰۰

.je

۸,۱۹۰,۰۰۰ ۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰

.jetzt

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.jewelry

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.jobs

۱۲,۹۶۸,۰۰۰ ۱۲,۹۶۸,۰۰۰
۱۲,۹۶۸,۰۰۰
۱۲,۹۶۸,۰۰۰

.joburg

۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰

.jp

۵,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰

.kaufen

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.kg

۱۴,۱۰۵,۰۰۰ ۱۴,۱۰۵,۰۰۰
۱۴,۱۰۵,۰۰۰
۱۴,۱۰۵,۰۰۰

.kim

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.kitchen

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.kiwi

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰

.koeln

۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۱,۳۴۴,۰۰۰
۱,۳۴۴,۰۰۰

.kr

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۱,۳۴۴,۰۰۰

.la

۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰

.land

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.law

۹,۰۸۲,۰۰۰ ۹,۰۸۲,۰۰۰
۹,۰۸۲,۰۰۰
۹,۰۸۲,۰۰۰

.lawyer

۴,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۶۰,۰۰۰

.lc

۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۶۹۱,۰۰۰
۱,۶۹۱,۰۰۰
۱,۶۹۱,۰۰۰

.lease

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.lgbt

۳,۱۰۷,۰۰۰ ۳,۱۰۷,۰۰۰
۳,۱۰۷,۰۰۰
۳,۱۰۷,۰۰۰

.li

۵۱۲,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰

.life

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.lighting

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.limited

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.limo

۳,۴۰۱,۰۰۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰

.live

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.loan

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.loans

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.lol

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.london

۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۶۷۹,۰۰۰
۲,۶۷۹,۰۰۰
۲,۶۷۹,۰۰۰

.love

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.lt

۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.ltd

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.ltda

۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰
۲,۶۳۰,۰۰۰
۲,۶۳۰,۰۰۰

.lu

۱,۸۵۵,۰۰۰ ۱,۸۵۵,۰۰۰
۱,۶۱۳,۰۰۰
۱,۸۵۵,۰۰۰

.lv

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۱,۸۵۵,۰۰۰

.ly

۱۰,۰۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۱۰,۰۰۰

.ma

۶,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰

.maison

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.management

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.market

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.marketing

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.mba

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.md

۱۵,۰۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۱۵,۰۰۰
۱۵,۰۱۵,۰۰۰
۱۵,۰۱۵,۰۰۰

.me

۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۷۲۹,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۷۲۹,۰۰۰

.media

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.melbourne

۵,۹۱۵,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰

.memorial

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.men

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.menu

۳,۴۵۸,۰۰۰ ۳,۴۵۸,۰۰۰
۳,۴۵۸,۰۰۰
۳,۴۵۸,۰۰۰

.miami

۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱,۱۲۷,۰۰۰

.mn

۳,۲۸۷,۰۰۰ ۳,۲۸۷,۰۰۰
۳,۲۸۷,۰۰۰
۳,۲۸۷,۰۰۰

.mobi

۱,۳۶۲,۰۰۰ ۱,۳۶۲,۰۰۰
۱,۳۶۲,۰۰۰
۱,۳۶۲,۰۰۰

.moda

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.moe

۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۷۲۹,۰۰۰
۱,۷۲۹,۰۰۰
۱,۷۲۹,۰۰۰

.mom

۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰

.money

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.mortgage

۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۳,۰۲۴,۰۰۰
۳,۰۲۴,۰۰۰

.ms

۴,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰

.mu

۶,۸۲۵,۰۰۰ ۶,۸۲۵,۰۰۰
۶,۸۲۵,۰۰۰
۶,۸۲۵,۰۰۰

.mx

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.my

۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰
۵,۴۶۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.nagoya

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.name

۶۲۷,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰
۶۲۷,۰۰۰
۶۲۷,۰۰۰

.navy

۳,۰۰۳,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰
۳,۰۰۳,۰۰۰

.net

۹۷۴,۰۰۰ ۹۷۴,۰۰۰
۱,۰۵۶,۰۰۰
۹۷۴,۰۰۰

.network

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.news

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.ngo

۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰
۴,۱۵۰,۰۰۰
۴,۱۵۰,۰۰۰

.ninja

۱,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰

.nl

۷۷۳,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰

.no

۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰
۷۷۳,۰۰۰

.nrw

۳,۱۸۳,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۰۰۰
۳,۱۸۳,۰۰۰
۳,۱۸۳,۰۰۰

.nu

۱,۰۸۶,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۰۰۰
۱,۰۸۶,۰۰۰
۱,۰۸۶,۰۰۰

.nyc

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰

.nz

۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰

.observer

۷۵۴,۰۰۰ ۷۵۴,۰۰۰
۷۵۴,۰۰۰
۷۵۴,۰۰۰

.one

۸۱۹,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰
۸۱۹,۰۰۰

.online

۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰

.org

۹۸۱,۰۰۰ ۹۸۱,۰۰۰
۱,۲۴۸,۰۰۰
۹۸۱,۰۰۰

.organic

۴,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰
۴,۶۹۶,۰۰۰

.paris

۵,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰

.partners

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.parts

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.party

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.pe

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.pet

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.photo

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.photography

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.photos

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.physio

۸,۲۱۸,۰۰۰ ۸,۲۱۸,۰۰۰
۸,۲۱۸,۰۰۰
۸,۲۱۸,۰۰۰

.pics

۱,۹۵۵,۰۰۰ ۱,۹۵۵,۰۰۰
۱,۹۵۵,۰۰۰
۱,۹۵۵,۰۰۰

.pictures

۷۰۹,۰۰۰ ۷۰۹,۰۰۰
۷۰۹,۰۰۰
۷۰۹,۰۰۰

.pink

۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰

.pizza

۳,۴۰۱,۰۰۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰

.pl

۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰

.plumbing

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.plus

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.pm

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.poker

۵,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰

.press

۴,۶۰۲,۰۰۰ ۴,۶۰۲,۰۰۰
۴,۶۰۲,۰۰۰
۴,۶۰۲,۰۰۰

.pro

۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
۱,۱۵۵,۰۰۰
۱,۱۵۵,۰۰۰

.productions

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.promo

۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰
۱,۲۵۷,۰۰۰
۱,۲۵۷,۰۰۰

.properties

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.pt

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.pub

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.pw

۱,۶۱۱,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰
۱,۶۱۱,۰۰۰
۱,۶۱۱,۰۰۰

.qa

۴,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰

.quebec

۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰

.racing

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.re

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.realty

۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰
۲۵,۹۹۰,۰۰۰
۲۵,۹۹۰,۰۰۰

.recipes

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.red

۲,۰۵۶,۰۰۰ ۲,۰۵۶,۰۰۰
۲,۰۵۶,۰۰۰
۲,۰۵۶,۰۰۰

.rehab

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.reise

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.reisen

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.rent

۴,۲۲۷,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰

.rentals

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.repair

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.report

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.republican

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.rest

۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰

.restaurant

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.review

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.reviews

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.rio

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.rip

۱,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰

.ro

۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰

.rocks

۸۰۳,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰
۸۰۳,۰۰۰
۸۰۳,۰۰۰

.rodeo

۴۹۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰

.ru

۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰

.ruhr

۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۱۲,۰۰۰
۲,۲۱۲,۰۰۰
۲,۲۱۲,۰۰۰

.run

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.sale

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.salon

۳,۴۰۱,۰۰۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰

.sarl

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.sc

۷,۶۴۴,۰۰۰ ۷,۶۴۴,۰۰۰
۷,۶۴۴,۰۰۰
۷,۶۴۴,۰۰۰

.school

۲,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰

.schule

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.science

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.scot

۴,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰
۴,۰۹۵,۰۰۰

.se

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰

.services

۲,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰

.sg

۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰

.sh

۴,۲۲۷,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰
۴,۲۲۷,۰۰۰

.shiksha

۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰
۱,۲۵۷,۰۰۰
۱,۲۵۷,۰۰۰

.shoes

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.shop

۲,۲۵۵,۰۰۰ ۲,۲۵۵,۰۰۰
۲,۲۵۵,۰۰۰
۲,۲۵۵,۰۰۰

.shopping

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.show

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.si

۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.singles

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.site

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.ski

۳,۰۱۱,۰۰۰ ۳,۰۱۱,۰۰۰
۳,۰۱۱,۰۰۰
۳,۰۱۱,۰۰۰

.so

۶,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰

.soccer

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.social

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.software

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.solar

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.solutions

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.soy

۲,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰
۲,۵۹۴,۰۰۰

.space

۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
۱,۴۷۵,۰۰۰
۱,۴۷۵,۰۰۰

.sr

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱,۴۷۵,۰۰۰

.srl

۲,۴۴۲,۰۰۰ ۲,۴۴۲,۰۰۰
۲,۴۴۲,۰۰۰
۲,۴۴۲,۰۰۰

.st

۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰
۲,۴۴۲,۰۰۰

.store

۳,۷۵۷,۰۰۰ ۳,۷۵۷,۰۰۰
۳,۷۵۷,۰۰۰
۳,۷۵۷,۰۰۰

.stream

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.studio

۲,۱۸۴,۰۰۰ ۲,۱۸۴,۰۰۰
۲,۱۸۴,۰۰۰
۲,۱۸۴,۰۰۰

.study

۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۲,۰۷۵,۰۰۰
۲,۰۷۵,۰۰۰

.style

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.supplies

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.supply

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.support

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.surf

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.surgery

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.sx

۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰

.sydney

۵,۹۱۵,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰

.systems

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.tattoo

۲,۹۳۳,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۰۰۰
۲,۹۳۳,۰۰۰
۲,۹۳۳,۰۰۰

.tax

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.taxi

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.team

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.tech

۳,۲۸۷,۰۰۰ ۳,۲۸۷,۰۰۰
۳,۲۸۷,۰۰۰
۳,۲۸۷,۰۰۰

.technology

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.tel

۸۴۶,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰

.tennis

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.tf

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.theater

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.tienda

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.tips

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.tires

۶,۱۹۹,۰۰۰ ۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰
۶,۱۹۹,۰۰۰

.tirol

۴,۲۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۷,۰۰۰
۴,۲۷۷,۰۰۰
۴,۲۷۷,۰۰۰

.tk

۲,۵۴۸,۰۰۰ ۲,۵۴۸,۰۰۰
۲,۵۴۸,۰۰۰
۲,۵۴۸,۰۰۰

.tl

۸,۱۹۰,۰۰۰ ۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰
۸,۱۹۰,۰۰۰

.to

۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰

.today

۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰
۱,۳۲۳,۰۰۰

.tokyo

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.tools

۳,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۲۳۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰

.top

۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰

.tours

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.town

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.toys

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.trade

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.training

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.travel

۸,۷۳۶,۰۰۰ ۸,۷۳۶,۰۰۰
۸,۷۳۶,۰۰۰
۸,۷۳۶,۰۰۰

.tube

۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۲,۰۷۵,۰۰۰
۲,۰۷۵,۰۰۰

.tv

۲,۴۸۵,۰۰۰ ۲,۴۸۵,۰۰۰
۲,۴۸۵,۰۰۰
۲,۴۸۵,۰۰۰

.tw

۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰
۲,۲۷۵,۰۰۰

.uk

۴۹۳,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰
۴۹۳,۰۰۰
۴۹۳,۰۰۰

.university

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.uno

۱,۵۵۷,۰۰۰ ۱,۵۵۷,۰۰۰
۱,۵۵۷,۰۰۰
۱,۵۵۷,۰۰۰

.us

۶۱۱,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
۶۱۱,۰۰۰
۶۱۱,۰۰۰

.vacations

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.vc

۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰
۲,۳۴۸,۰۰۰

.vegas

۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰
۵,۴۶۰,۰۰۰
۵,۴۶۰,۰۰۰

.ventures

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.vet

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.viajes

۳,۳۰۷,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰
۳,۳۰۷,۰۰۰

.video

۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰

.villas

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.vin

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.vip

۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
۱,۰۷۷,۰۰۰
۱,۰۷۷,۰۰۰

.vision

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.vlaanderen

۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰

.vodka

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.vote

۵,۱۸۷,۰۰۰ ۵,۱۸۷,۰۰۰
۵,۱۸۷,۰۰۰
۵,۱۸۷,۰۰۰

.voto

۵,۱۸۷,۰۰۰ ۵,۱۸۷,۰۰۰
۵,۱۸۷,۰۰۰
۵,۱۸۷,۰۰۰

.voyage

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.wales

۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰

.watch

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.webcam

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.website

۱,۷۴۸,۰۰۰ ۱,۷۴۸,۰۰۰
۱,۷۴۸,۰۰۰
۱,۷۴۸,۰۰۰

.wedding

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.wf

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.wien

۲,۶۶۱,۰۰۰ ۲,۶۶۱,۰۰۰
۲,۶۶۱,۰۰۰
۲,۶۶۱,۰۰۰

.wiki

۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰

.win

۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰
۱,۸۷۷,۰۰۰

.wine

۳,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۳۵۴,۰۰۰

.work

۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰

.works

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.world

۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰
۱,۹۸۴,۰۰۰

.ws

۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰

.wtf

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

.xyz

۹۱۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰

.yoga

۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰
۱,۸۷۹,۰۰۰

.yokohama

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.yt

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰

.zone

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰
۲,۰۳۲,۰۰۰

ثبت دامنه گزینه ی برای شروع کسب و کار شما می باشد

از مزیت های خرید دامنه در مارال هاست از قبیل مالکیت ۱۰۰ درصد حقوقی، ثبت دامنه در معتبرترین رجیسترار بین المللی بدون نگرانی از مشکلات تحریم، مدیریت آنلاین دامنه و همچنین بهترین قیمت خرید برای دامنه را بهرمند گردید .

رجیسترار معتبر و مطمین

رجیسترار معتبر و مطمین شما دامنه خود را در پنل TUCOWS ثبت خواهید کرد ، این رجیسترار دارای بالاترین شاخص امنیت در بین تمام رجیسترار ثبت دنیا را دارا می باشد .

قیمت مناسب

مارال هاست بهترین قیمت ثبت دامنه را در بین نمایندگان TUCOWS در ایران ارائه می نماید، شما بدون نگرانی از تحریم دامنه خود را ثبت خواهید کرد .

تغییر آنلاین در whois

به راحتی امکان تغییر مشخصات مالک دامنه در پنل مدیریت دامنه بین المللی برای شما امکانپذیر است و درگیر فرم های کاغذی نخواهید بود .

مدیریت DNS

شما به صورت آنلاین امکان مدیریت و ویرایش رکورد های DNS دامنه را خواهید داشت، در لحظه رکورد های شما آپدیت خواهد شد.

مدیریت Child Name Server

به صورت آنلاین و رایگان شما می توانید به هر تعداد که نیاز دارید ChildHost و دی ان اس اختصاصی روی دامنه ایجاد کنید.

دریافت EPPCode

شما در هر لحظه امکان دریافت کد انتقال دامنه خود را خواهید داشت ، هیچ گونه محدودیتی برای دریافت کد انتقال دامنه وجود ندارد.

مدیریت قفل دامنه

با امکان قفل دامنه در پنل مارال هاست ، ریسک از دست دادن دامنه و یا انتقال و ویرایش غیر مجاز روی دامنه را به صفر خواهید رساند.

تابع قوانین GDPR

دامنه های ثبت شده توسط ما تابع قوانین GDPR جهت حفاظت از اطلاعات شما خواهد بود، اطلاعات مالک دامنه برای همگان قابل نمایش نیست.

خرید دامنه ، انتقال دامنه ثبت دامنه